Toelichting

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. In het kasstroomoverzicht wordt onderscheid gemaakt tussen operationele, investerings- en financieringsactiviteiten. De mutatie liquide middelen (€ 7.448.914) komt overeen met de mutatie van de stand van liquide middelen tussen 31-12-2016 en 31-12-2017.